Regulamin

Regulamin i Polityka Prywatności Akademii Pole Dance.

1. CO TO JEST RODO?
1.1. RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
1.2. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
2.1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Pole Dance Agnieszka Ujazdowska z siedzibą w Bydgoszcz, adres: 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr REGON 341501070, NIP 9562071487.
2.2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
3.1. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • odpowiedniego sprofilowania wiadomości informacyjnej i przygotowanie odpowiedniej oferty handlowej,
 • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
4.1. Dane jakie są przechowywane i przetwarzane to:

 • imię i nazwisko
 • adres mailowy
 • numer telefonu
 • data urodzenia

4.2. Podanie danych z punktu 4.1 jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do realizacji celu tj. uczestnictwa w zajęciach.
4.3. W przypadku niepodania danych z punktu 4.1 zapis na zajęcia będzie niemożliwy.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
5.1. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

6. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
6.1. Każdy osoba, której dane posiadamy ma prawo do:

 •  dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

6.2. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
6.3. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
6.4. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
6.5. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie formularza cofnięcia zgody, który można pobrać ze strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
7.1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane będą podlegać udostępnieniu następującym podmiotom trzecim:

 • Biuro Usług Doraźnych i Księgowych BUDIK Krystyna Klaużyńska 85-027 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 103 NIP 554039646

7.2. Administrator danych nie ma na celu przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz organizacji międzynarodowych.

8. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
8.1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się telefoniczne: 532 459 597 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info.@akademiapoledance.pl.